วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

Enterprise system,Supply chain management, ERP -5202112685

           ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ จะเป็น Functional Information System ซึ่งอาจจะเกิดจากองค์กรสร้างระบบเอง หรือไปซื้อระบบสำเร็จรูป เพื่อใช้ในงานประเภทต่างๆขององค์กร ทั้งนี้ ระบบ Functional Information System มีข้อเสีย คือ ขาดการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ซึ่งเป็นลักษณะของ ERP แต่สาเหตุที่ ERP ไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายในองค์กรต่างๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรือ ซื้อระบบ สูงมาก
            หากระบบไม่มีการวางแผนให้แต่ละแผนก สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก ย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในองค์กรได้ยาก การทำงานต่างๆ อาจประสบปัญหาได้ เช่น ผู้จัดการไม่ทราบภาพรวมของการทำงาน, เซลล์ไม่ทราบว่าขณะที่รับ order สินค้ามีอยู่ใน stock หรือไม่, ลูกค้าไม่สามารถ track ได้ว่าสินค้าของตนเองขนส่งถึงจุดไหนแล้ว , ฝ่ายผลิตไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายการเงินได้ว่าจะวางแผนการผลิตอย่างไร เป็นต้น 


 Enterprisewide System : ตัวอย่างเช่น

 • ERP
 • CRM
 • Knowledge management
 • Supply Chain Management
 • Decission Support System
 • Intelligent System
 • Business Intelligence
 • OLAP,analytics, data mining, Business performance management ans text mining
Supply Chain Management  ตัวอย่าง
 • Warehouse Management System คือการบริหารในการจัดเก็บ  ให้ใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุด  ควรจัดวางอย่างไรเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 • Inventory Management System เป็นการบริหารสินค้าคงเหลือ
 • Fleet Management system  ใช้บริหารจัดการกับชั้นตอนการจัดส่งสินค้า  เช่น  ดูว่าของที่จะลงจากรถบรรทุก  ต้องส่งที่ไหน  ดูว่าเอาของลงเท่าไร  เหลือของเท่าไร  ในแต่ละจุด  จะได้รู้ว่าของส่งถึงแล้ว
 • Vehicle Routing and Planning เพื่อให้รู้เส้นทางในการขนส่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ  ประหยัดพลังงาน
 • Vehicle Based System เป็นการบอกว่ารถที่ขนส่งถึงไหนแล้ว  โดยมี GPS บอกว่าอยู่จุดใดแล้ว 
10 Trend สำหรับ IT
 1. Connectivity  เช่น Wireless, Bluetooth, GPRS
 2. Advanced Wireless : Voice & GPS  เป็นการสื่อสารด้วยเสียงและจีพีเอสเชื่อมรวมไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีความทนทาน  โดยการเชื่อมรวมการติดต่อเข้าด้วยกันยังคงดำเนินต่อไปด้วยการนำระบบสื่อสารจีพีเอสมาใช้กับความพิวเตอร์เคบื่อนที่  เช่น ในรุ่น CN3 ของบริษัทอนเตอร์แมค  ประกอบไปด้วยระบบเสียงและข้มูลไร้สายครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล  เชื่อต่อด้วย 802.11  บลูทูธและจีพีเอส  ทั้งหมดบรรจุอยู่ในเครื่องขนาดเล็กพกพาได้
 3. Speech Recognition เป็นการสั่งงานด้วยเสียง  ใช้สำหรับด้านซัพพลายเชน  คือ  การสั่งงานด้วยเสียงพูดสำหรับการป้อนข้อมูลแบบแฮนด์ฟรี  และสามารถนำไปใช้ช่วยระบบการผลิตได้  
 4. Digital Imaging การประมวลผลภาพดิจิตอล   พวกบริษัทชนส่งและกระจายสินค้าใช้กล้องดิจิตอลเชื่อมรวมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 5. Portable Printing การพิมพ์แบบเคลื่อนที่
 6. 2D & other barcoding advances  ความก้าวหน้าของระบบบาร์โค้ด 2 มิติ  และระบบบาร์โค้ดอื่นๆ
 7. RFID
 8. Real time location system  ระบบแสดงตำแหน่งในเวลาจริง  ทำให้สามารถขยายเครือข่ายแลนไร้สายขององค์กรเข้าสู่ระบบการติดตามสินทรัพย์
 9. Remote Management  การจัดการทางไกล  เป็นการใช้ระบบแลนไร้สายเพื่อติดตามสินทรัพย์ของคลังสินค้าและโรงงานเป็นตัวอย่างการปรับใช้ทรัพยกรไอทีให้เป็นประโยชน์กับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม  
 10. Security  ความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายไร้สาย
 •  Supply Chain Management and Its business value  
   เช่น Wallmart ที่ supplier จะได้ัรับการแชร์ข้อมูลจากตัว Wallmart เพื่อให้รู้ว่าสินค้าตัวใดหมด  ตัวใดขายดี

 • Collaborative Planning ถ้ามีระบบซัพพลายเชนที่ดีจะสามารถเตรียมการได้  ดูการพยากรณ์ เตรียมการผลิต  ราคาที่จะขาย  ลดการเก็บสินค้าคงเหลือ  เป็นการเพิ่มการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า

 • Vendor Managed Inventory  ลดค่า warehouse 

Enterprise Resourse Planning System  (ERP)
           เป็นการเชื่อมประสานงานทั่วทั้งองค์กร  ระหว่างแผนกต่างๆ  แชร์ข้อมูล  และสามารถเอาข้อมูลต่างๆที่ได้เก็บในฐานข้อมูล  และประมวลต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของสารสนเทศ
            ตัวอย่าง ERP system vendors เช่น  SAP,  Oracle,  PeopleSoft,  F.D.Edwards,  Sage Group  เป็นต้น

Major ERP Modules  
Sales and Distribution 
 • Records customer orders
 • Shipping
 • Billing
 • Connections to materials management module , Financial accounting module, Controlling module 
Human resources  ทั้งการจัดหา  การจ่ายเงินเดือน  การเทรน  
Thrid-Party Modules  เช่น
 • CRM
 • SCM (Supply chain management)
 • PLM (Product lifecycle management)  
Presentation 
 • Augmented Reality  คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน Monitor  โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ, ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ  ตัวอย่างเช่น  บริษัท ชิเชโด้ นำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงมาใช้ผ่านกระจกติจิตอลเพื่อจำลองการทดสอบในการแต่งหน้าว่าเหมาะกับลูกค้าหรือไม่
 •  Video Telepresence คือ เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในปีค.ศ.1960 และเริ่มใช้งานจริงในปีค.ศ.1980 ซึ่งโดยหลักการแล้ว เทเลพรีเซ็นส์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกับวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ แต่มีความต่างขององค์ประกอบของระบบที่ชัดเจน 3 ด้าน คือ network technologies, conference hardware, conference software ซึ่งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ากว่าทำให้เท เลพรีเซ็นส์ให้ภาพที่สมจริงกว่า อรรถประโยชน์ที่สูงกว่า และการติดตั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่เหนือกว่าวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์
 • SOA ( Service-oriented Architecture)  หมายถึง แนวคิดการออกแบบและวางโครงสร้างของซอฟต์แวร์ขององค์กรขนาดใหญ่ในลักษณะที่เอื้อให้ผู้ใช้สามารถหยิบเอาเฉพาะเซอร์วิส (Service) ที่ ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มารวมกันเป็นแอพพลิเคชันใหม่ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างได้อย่าง ยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusability)  

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น